- czyli jak stać się NIEUSTRASZONYM ŚWIADKIEM

Co sprawia Duch Święty w życiu chrześcijanina można zobaczyć, gdy spojrzy się na życie PRZED i PO napełnieniu łaską Ducha Świętego.

Tak było w życiu apostołów. PRZED - „niepojętni” uczniowie wykazujący brak zrozumienia, zazdrośni, odczuwający lęk, targani niezdrowymi ambicjami a PO – „nieustraszeni świadkowie” oddający życie za prawdę, stanowiącą sens ich życia, prawdę, że Jezus żyje.

Podobnie wygląda życie współczesnych chrześcijan. PRZED – zachowują się jak ludzie niewierzący „Ich życie jest jakieś bezpłodne, są zawiedzeni, sfrustrowani, nie mają pewności swojej wiary, nie żyją nadzieją chrześcijańską, nie są zdolni do dawania świadectwa.” Nie wiedzą, kim jest Duch Święty, co oznacza żyć wg Ducha i jak posiąść moc Ducha Świętego.

Dlatego, spróbujmy na te pytania znaleźć odpowiedź.

Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest Bogiem. Bogiem działającym, równym Bogu Ojcu i Synowi. Razem Trójca Święta daje nam nowe życie, życie dziecięctwa Bożego.

Co oznacza żyć wg Ducha?

Duch Święty sprawia w nas nowe narodzenie pozwalające żyć w Bogu, w jedności z Nim. To nowe narodzenie wprowadza nas do Królestwa Bożego. Chrystus powie do Nikodema: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Dzięki Duchowi Świętymi rodzimy się na nowo, dokonuje się w nas zwrot, stajemy się innymi ludźmi, doświadczamy metanoi.

Duch Święty daje nam poznanie prawdy. Prawdy, że Jezus jest naszym Panem, że poza Nim nie ma zbawienia, że poza Nim nie ma życia. Tej prawdy nie zgłębimy dzięki naszej inteligencji, czy studiom teologicznym. Poznanie tej prawdy może być wyłącznie owocem Ducha Świętego. „Bez Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie przyjąć tej prawdy wiarą, wiarą pewną, niewzruszoną, tak żeby na tej wierze móc oprzeć swoje życie.”

Co oznacza być napełnionym Duchem Świętym?

Być napełnionym Duchem Świętym to być napełnionym Chrystusem. Myśleć tak jak myślał Chrystus, postępować i działać tak jak Chrystus. W konkretnej sytuacji pytać siebie jak postąpiłby teraz Chrystus i starać się postępować tak samo.

A dlaczego wielu chrześcijan nie jest napełnionych Duchem Świętym?

Są dwa główne powody: brak poznania, brak wiedzy i brak wiary; oraz powód trzeci: grzech, głównie egoizm.

Jak posiąść moc Ducha Świętego?

By móc otrzymać Ducha Świętego przede wszystkim potrzebna jest wiara, tak samo jak potrzebna była ona, gdy stawaliśmy się chrześcijanami. Aby otrzymać dary Ducha Świętego trzeba się przygotować, stworzyć odpowiednie warunki, oto one:

  1. Pragnąć napełnienia się Duchem Świętym. I pragnienie to wyrażać na modlitwie. Modlić się i prosić – Przyjdź Duchu Święty! (Przypomnijmy sobie, z jaką mocą, z jak wielkim pragnieniem wołał (niemal krzyczał) papież na Placu Zwycięstwa „Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi…”)
  2. Usunąć przeszkody, przede wszystkim grzech. Trzeba uznać i wyznać swój grzech, aby otrzymać jego odpuszczenie.
  3. Być przekonanym i pewnym, że zostałem napełniony Duchem Świętym. Nie oczekiwać nadzwyczajnych dowodów, znaków napełnienia Duchem Świętym, ale opierając się na wierze, na obietnicy Chrystusa. Być pewnym, że jestem napełniony Duchem, że jest On do mojej dyspozycji i po prostu postępować według Ducha.
  4.  Stale napełniać się Duchem Świętym, gdyż nie jest to akt jednorazowy, ale stale dokonujący się w naszym życiu. „Ile razy w wierze zwracam się do Chrystusa w gotowości poddania się Jego słowu i Jego woli, tyle razy napełniam się Duchem Świętym.”

Jak trwać w życiu wg Ducha Świętego?

  1. Praktykować duchowe oddychanie. Często pytać siebie, najlepiej wieczorem podczas rachunku sumienia, „kto naprawdę zasiada na tronie w moim sercu? kto naprawdę kieruje, czy kierował dzisiaj moim życiem: czy mój egoizm, moje samolubstwo, czy też Chrystus?” i wracać do Jezusa jeśli okaże się, że egoizm wygrał z Jezusem.
  2. Walczyć i być czujnym w duchowej walce, jaką toczymy wobec świata, naszego ciała i szatana.
  3. Kierować się w życiu wiarą a nie uczuciami.
  4. Trwać w postawie nieustannego dziękczynienia.

Jeśli chcesz…

Chrześcijaninie XXI wieku, czy chcesz być „nieustraszonym świadkiem” dobrej nowiny, kierowanym przez Ducha Świętego i posiadającym Jego moc. Czy chcesz mieć w sobie owoce Ducha Świętego: miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie? Jeśli odpowiedź brzmi TAK, to realizuj cztery kroki napełniania się Duchem Świętym i często wołaj w modlitwie:

Boże Ojcze wyznaję, że Ciebie potrzebuję, że nie mogę żyć bez Ciebie. Uznaję i wyznaję, że dotąd sam kierowałem swoim życiem wynikiem tego było to, że grzeszyłem często przeciw Tobie. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś mi moje grzechy przez śmierć Chrystusa, Twojego Syna na krzyżu. Zapraszam Chrystusa do mego życia, aby On nim kierował. Napełnij mnie przez Niego Duchem Świętym, tak jak obiecałeś. Proszę o to z wiarą. Modlę się w imię Jezusa, a ponieważ wierzę to już teraz dziękuję Ci za to, że napełniłeś mnie Duchem Twoim i Duchem Jezusa. Pozwól mi trwać w życiu według Ducha. Niechaj Twój Duch odtąd mnie prowadzi. Amen.

 

Na podstawie konferencji ojca Franciszka Blachnickiego „Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijanina” http://www.blachnicki.oaza.pl/conf/agape/rnz3.html

 opracował: Zdzisław Jamróz.